Právo na uveřejnění odpovědi představuje ochranu fyzických a právnických osob před informacemi publikovanými v článku, reportáži nebo jiném sdělení v periodickém tisku. Napadené skutkové sdělení se musí dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby nebo jména a dobré pověsti právnické osoby. Zároveň musí jít o informaci jejíž nepravdivost, neúplnost nebo zkreslenost lze dokázat. Vydavatel novin, časopisu nebo jiného periodika je na základě žádosti dotčené osoby povinen uveřejnit odpověď uvádějící informaci na pravou míru nebo odpověď upřesňující či doplňující. Odpovědí nelze reagovat na reklamu a na díla umělecké povahy. Právo na uveřejnění odpovědi je upraveno v ustanovení § 10 a následujících zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.
(Pokračování textu…)