Takzvaná „velká novela“ zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) provedená zákonem č. 33/2020 Sb. nabyde z větší části účinnosti 1. ledna 2021. Kromě zákona o obchodních korporacích mění novela i některé další zákony, např. notářský řád, zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon o základních registrech, občanský zákoník a další.

(Pokračování textu…)

25. 8. 2020 22:41 Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce je provedena zákonem č. 285/2020 Sb., a nabyla částečně účinnosti dne 30. 7. 2020. V rozsahu změny v úpravě dovolené, sdíleného pracovního místa a náhrady škody a nemajetkové újmy nabyde účinnosti dne 1. 1. 2021. Hlavními cíli novely jsou zavedení institutu sdíleného placeného pracovního místa, změny v podmínkách vzniku práva na dovolenou a určení její délky, zvýšení náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjednodušení doručování v pracovněprávních vztazích a další. Novela zároveň transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

(Pokračování textu…)

25. 6. 2020 19:35 Platební rozkaz

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí ve sporném řízení, kterým soud přikazuje žalovanému na návrh žalobce zaplatit peněžní částku a náhradu nákladů řízení nebo podat v souladu s procesními předpisy proti platebnímu rozkazu odpor. Účelem institutu platebního rozkazu je zjednodušit, zrychlit a zlevnit uplatnění peněžité pohledávky žalobcem v soudním řízení. Platební rozkaz je upraven v § 172 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a v dalších právních předpisech.

(Pokračování textu…)

Úprava smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným vychází zejména z ustanovení § 59 a následujících a § 194 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Smlouvou o výkonu funkce vymezují společnost a jednatel vzájemná práva a povinnosti. Další práva a povinnosti vyplývají pro obě strany rovněž přiměřeně z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o příkazu a dalších ustanovení zákona o obchodních korporacích. Ve smlouvě o výkonu funkce mohou strany rovněž v určitém rozsahu ujednat režim zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a je schvalována valnou hromadou společnosti, případně jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady. (Pokračování textu…)

Cizincem je podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky každá fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Cizince lze rozdělit do několika kategorií, a to občany Evropské unie (a též občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) a jejich rodinné příslušníky a cizince ze třetích zemí. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, vízový kodex a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001 lze dále rozlišit cizince ze třetích zemí, kteří musí mít při překročení vnějších hranic Schengenského prostoru vízum a ty, kteří jsou od této povinnosti osvobozeni. Dle zákona č. 325/1999 Sb. o azylu dále existuje kategorie azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany.
(Pokračování textu…)

Zákon o právu na digitální služby, nazývaný také jako „digitální ústava“, upravuje práva a povinnosti uživatelů digitálních služeb a orgánů veřejné moci při poskytování služeb nebo provádění úkonů on-line nebo na kontaktním místě veřejné správy. Po schválení zákona o právu na digitální služby Poslaneckou sněmovnou i Senátem podepsal prezident republiky zákon dne 19. prosince 2019. Účinností zákona o právu na digitální služby dojde i ke změně některých dalších zákonů, například zákona o základních registrech, zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, správního řádu nebo zákona o svobodném přístupu k informacím. 

(Pokračování textu…)

Právo na uveřejnění odpovědi představuje ochranu fyzických a právnických osob před informacemi publikovanými v článku, reportáži nebo jiném sdělení v periodickém tisku. Napadené skutkové sdělení se musí dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby nebo jména a dobré pověsti právnické osoby. Zároveň musí jít o informaci jejíž nepravdivost, neúplnost nebo zkreslenost lze dokázat. Vydavatel novin, časopisu nebo jiného periodika je na základě žádosti dotčené osoby povinen uveřejnit odpověď uvádějící informaci na pravou míru nebo odpověď upřesňující či doplňující. Odpovědí nelze reagovat na reklamu a na díla umělecké povahy. Právo na uveřejnění odpovědi je upraveno v ustanovení § 10 a následujících zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona.
(Pokračování textu…)

Chystáte se prodat nebo koupit byt, dům nebo pozemek? Za tímto účelem je třeba uzavřít smlouvu o převodu nemovitosti a zaplatit kupní cenu. Platba kupní ceny nemovitosti však s sebou přináší rizika pro kupujícího nebo prodávajícího. Těmto rizikům je možné předejít uzavřením smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků a listin. Více zde.